Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Z historie: Demonstrace slovenských kolegů

Na NETu jsem objevil zajímavý článek o demonstraci kolegů policistů na Slovensku. Bylo to sice už v roce 2005, ale dá se v něm najít mnoho společného, i s ohledem na možné nadcházející protesty příslušníků BS v naší zemi. ........................................................... Protestné zhromaždenie policajtov Aby sa problémy riešili: Tohto roku sa 25. októbra stalo skutočnosťou dosiaľ v našej krajine nevídané - vyše troch tisícok policajtov sa vo svojom voľnom čase stretlo v Bratislave na námestí Slobody na protestnom zhromaždení zorganizovanom Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike. Prečo a proti čomu sa rozhodli protestovať takýmto spôsobom? Nemali iné možnosti? Úplne na úvod musíme povedať zásadný fakt: išlo o povolené verejné protestné zhromaždenie, teda o povolené verejné stretnutie, ktorého sa zúčastnili - a to opäť zdôrazňujem - v čase svojho osobného voľna. V žiadnom prípade túto akciu nemožno považovať za štrajk, ako nesprávne informovali niektoré médiá. Vieme, že zákon policajtom štrajk zakazuje, čo je vzhľadom na ich úlohy a poslanie logické. Ich protest nijakým spôsobom neoslabil výkonnosť či funkčnosť polície a teda ani bezpečnosť občanov. Protestné zhromaždenie vyvoláva množstvo znepokojujúcich otázok - prečo k nemu došlo, čo policajtov "vyhnalo" na bratislavské námestie Slobody a čo bude ďalej, o čo vlastne policajtom šlo a či to dosiahli.... - na to sme sa opýtali predsedu Odborového zväzu polície v SR Miroslava Litvu. * Naši policajti verejne protestovali prvý raz, ale v Európe to nebol prvý protest policajtov, alebo je to ojedinelý jav? Nemyslím, že je to ojedinelý jav. Dá sa povedať, že v západných demokraciách je to bežná forma boja - a to aj policajtov - za svoje sociálne práva a samozrejme aj za zlepšenie ohodnotenia ich práce. Samozrejme vtedy, ak sa nedokážu dohodnúť pri rokovacom stole. Vo väčšine prípadov sa dokážu dohodnúť, ale stávajú sa aj prípady, že sa nedokážu. My máme poznatky z demonštrácií kolegov v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku i ďalších. * Ale v susednom Česku napríklad nie. Ak hovoríte o Česku a Slovensku, tak je tu určité špecifikum. Donedávna som ho charakterizoval ako "ľudia sa boja sami seba a ak sa neboja, tak si vymýšľajú dôvody prečo by sa mali báť". Aj preto tu doteraz takéto protesty neboli. * Naša spoločnosť na takéto niečo nie je zvyknutá a nebola teda ani pripravená. Na internete sa objavovali rôzne špekulácie, do poslednej chvíle sa neverilo, že by sa "niečo také" mohlo stať, čo sa stane ...Prečo sa vlastne OZP v SR rozhodlo pre takýto rozhodný, veľmi viditeľný prejav nespokojnosti? Prečo práve v tento deň? Postavenie policajtov v spoločnosti, ich sociálne istoty aj platové ohodnotenie sa zhoršujú nenápadne, postupne. Na druhej strane verejnosti sa stále prezentuje ako relatívne dobrá... * Odborový zväz videl situáciu inak. Vy vidíte to, čo nastalo od bodu, kedy sme zvolali zhromaždenie. Ale treba si uvedomiť, že tomuto predchádzali vlastne kolá, keď sa diskutovalo na tému zákona - prioritne o zákone 328 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. A samozrejme aj o tom sa diskutovalo, akou formou sa novelizuje zákon č. 73 z roku 1998 o štátnej službe policajtov. Ale zdôrazňujem, že ťažiskom bol zákon 328. Vidím to aj takto: cieľ nášho zhromaždenia nebol nijako revolučný. Nechceli sme nikoho "zmiesť" alebo dokonca čo i len uvažovať o odstúpení vlády. To nie. To vôbec nie je pravda. To sú skreslenia, ktoré rád niekto používa, aby sa skryl so svojou zodpovednosťou za takýto štít. Cieľ bol v skutočnosti veľmi jednoduchý a veľmi presne definovaný. Cieľ bol upozorniť vládu na diskriminačný prístup vlády k policajtom v oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov aj v oblasti odmeňovania. Diskriminačný prístup v porovnaní s vojakmi. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, čo je či nie je a čo je prednosťou jedného či druhého systému, jednej či druhej ozbrojenej zložky tohto štátu. My sme chceli upozorniť na to, že diskriminácia tu jednoznačne je. A ona tu nespochybniteľne je: pretože ak sme mali jeden spoločný zákona pre vojakov aj policajtov o sociálnom zabezpečení, s rovnakými formami zabezpečenia a novelizuje sa tá časť zabezpečenia, ktorá sa dotýka policajtov a novelizuje sa spôsobom, že sa im redukujú prvky ich sociálneho zabezpečenia, pričom sa nik nedotýka podobne vojakov, tak podľa mňa to diskriminácia je. Pozor, vôbec netvrdím - ani odborový zväz - že by sa vojakom mali brať, to rozhodne nie. Ale je otázka - aký bol dôvod siahnuť na tieto náležitosti policajtom. Ak tým dôvodom má byť stabilizácia policajného zboru, potom si treba položiť inú otázku a zamyslieť sa nad ňou - stabilizujem tým, že povolanie spravím lukratívnejším, zlepším podmienky pre ľudí, zlepším finančné ocenenie ich práce, a takýmto spôsobom sa snažím ten kolektív stabilizovať. Podmienkami mám na mysli aj podmienky z hľadiska, povedal by som, určitej psychickej hygieny na pracovisku a samozrejme aj z hľadiska materiálnych podmienok. Psychická hygiena nie je závislá od ekonomických možností štátu ako sa na ne radi vyhovárame. Ale tu som zase pri koreni veci: ak berieme policajtom a hovoríme o ekonomických podmienkach štátu, tak potom - prečo neberieme vojakom? Pýtam sa - prečo minister vnútra nie je ministrom pre policajtov, ale je iba ministrom na policajtov? Prečo si minister vnútra svojím spôsobom privatizuje políciu? * Čo máte na mysli privatizovaním polície? V podstate - zoberte si jednu vec - ministerstvo vnútra je orgánom štátu. Minister, ktorý je tu je zástupcom vlády alebo teda zástupcom politickej strany, ktorá bola úspešná vo voľbách a má teda plniť úlohy v prospech tohto rezortu a úloh, ktoré rezortu vyplývajú z patričných právnych noriem. Ak to minister otáča do polohy, povedal by som poslušnosti, polohy rozhodovania v oblasti výkonu, tak to podľa mňa nie je správna cesta, to je to, čo by som nazval "privatizáciou". V každej firme je hierarchia veľmi jednoduchá: vrchný šéf má svojich podriadených, ktorých riadi, ktorí mu zodpovedajú za úseky, ktoré riadia a ak nie je spokojný rieši týchto. Títo majú svojich podriadených, ktorých riadia a ak je chyba u "spodného" policajta, tak to má riešiť jeho priamy nadriadený. Ak to tento nerieši, tak to musí urobiť nadriadený tohto nadriadeného. Myslím si ale, že preskočenie siedmych či ôsmych stupňov a použiť priame riešenie - to je len forma, ako dokazovať svoju silu a zastrašovať nadriadených. žiaden nadriadený, ktorý sa bojí o svoju stoličku, sa nedokáže zastať svojho podriadeného voči vrchnosti, aj keď je v práve. A to je cieľom, potom je možné politicky ovládať každého policajta v PZ. * Vráťme sa k protestnému zhromaždeniu... Treba sa vrátiť k podstate. Prvá vec je, že protestné zhromaždenie bolo zvolané za konkrétnym účelom. Tým bolo, ako som už spomenul, poukázať na diskrimináciu zo strany vlády vo vzťahu k polícii a policajtom. Je to diskriminácia - ako to bolo aj priamo na letáku - jednak v oblasti nedostatočného rozpočtu a tým nebol postihovaný len rozpočet mzdových prostriedkov, ale celkovo rozpočet v tomto rezorte, ktorý neumožňuje rozvoj. Zase môže niekto poukázať na to, že ekonomické možnosti tohto štátu sú limitujúce. To je taká krásna zaklínacia formulka. Ale na druhej strane treba povedať, že ekonomické možnosti tohto štátu by mali byť zosúladené s prioritami tohto štátu. A ak to vidím tak, že obrana pre ďalší rok dostala plus 2,4 mld a my plus 1,124 mld a to pri tom nedostatočnom rozpočte, nemôžme prejavovať spokojnosť. * Prečo práve ten termín a nie iný? To je jednoduché. Pretože práve teraz sú v parlamente novely zákona 328 - a to bola naša prioritná novela. Zákon 73 sa v podstate už len vezie popri tom a tam sme poukazovali na chyby, ktoré tu boli, ako v predchádzajúcich novelách. Ak sa chcete vracať k 73-ojke, tak v nej sme už mali vyriešené hodnostné. Kto ho zrušil svojou novelou? To bola novela daná a predložená ministerstvom vnútra. A pokiaľ ide o 328-mičku, tak preto teraz, lebo teraz sa schvaľuje. My sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré boli. Treba si ale povedať aj kto toto všetko vyvolal. To je práve ten, kto dával pokyny neakceptovať žiadne pripomienky v pripomienkovom konaní, ale ísť podľa toho, ako som určil ja. Tu niekde treba hľadať kameň úrazu a my sme len chceli, aby parlament poznal aj iný názor, než je názor nášho vedenia rezortu. Myslím si, že ako policajti, ako zamestnanci aj ako občania máme na takýto krok právo. A to sme využili. Viete prečo bolo vlastne zorganizované na 25. 10. 2005? Dôvod bol veľmi jednoduchý. V tento deň začali byť v parlamente prerokovávané tieto naše novely. V prvom čítaní. * Naozaj bol pokyn neakceptovať pripomienky? Dá sa to doložiť. Absolvovali sme rozporové konanie, kde práve na takýto dôvod sa vyhovárali zástupcovia služobných zložiek. * Keď sa prijalo rozhodnutie uskutočniť protestné zhromaždenie, v pomerne krátkom čase bola potrebná veľmi rýchla príprava. Myslím si, že je to otázka kolektívu, ktorý sa rozhodne. To nerozhodujem ja. Ja reprezentujem odborový zväz polície a rešpektujem platné rozhodnutia Rady predsedov a Predsedníctva OZP v SR. Organizačne zabezpečovalo akciu vedenie OZP v SR a príslušní predsedovia. * Do posledných chvíľ verejnosť pochybovala, či naozaj na námestie nejakí policajti prídu a ak áno, čo bude potom. Vás osobne účasť viac ako troch tisícok policajtov prekvapila alebo ste očakávali viacerých? Myslím, že takáto otázka - či policajti prídu - u nás nebola. Tieto otázky sme si vyjasnili už skôr. Čo sa týka účasti, pravdou je, že bola vyššia ako sme očakávali. Ale svedčí to aj o tom, že tieto problémy sú ešte aktuálnejšie a živšie, tak ako ich ľudia preciťujú. Keď dokázali prekonať svoj strach a predsa prišli. * Nielen občania, ale aj médiá vysoko ocenili veľmi pokojný a slušný priebeh akcie. Po skončení zhromaždenia prebehli médiami informácie - také aj onaké - väčšina médií však ostala objektívna. Predovšetkým som presvedčený, že médiá treba brať také aké sú. Nemožno očakávať - a ani sme neočakávali - že všetky budú informovať občanov objektívne. Že nás podporia všetky. Možno aj kvôli nepochopeniu podstaty problému niektoré informujú skreslene. To, čo sme týmto zhromaždením chceli otvoriť a otvorili, je téma diskriminácie policajtov. Aby sa konečne o nej začalo diskutovať. A to sa myslím podarilo. Aj keď snaha vedenia bola okamžite to otočiť len na otázku platov. My sme realisti. A vôbec sme nepredpokladali, že po tomto našom vystúpení parlament na druhý deň nájde balík peňazí, ktorým zrovná odmeňovanie. Prekrúcanie, ku ktorému došlo zo strany vedenia, tak to malo jednoduchý cieľ: obrátiť to na opačnú stranu. Prvá vec je spochybniť problémy, ktoré v rezorte sú, druhá je že asi nedošlo k pochopeniu toho, čo policajti chceli. Je otázne či k pochopeniu nedošlo a v tom prípade by si mal spytovať svedomie ten, kto nepochopil. Nie tí, čo boli na protestnom zhromaždení. * Rozruch aj rozhorčenie vyvolalo jedno z hesiel - Ak policajtov nezaplatí štát, rada to urobí mafia. Samozrejme, po vojne je každý generál. Hesiel tam bolo niekoľko. Tie, ktoré sa týkali polície si nikto nevšimol. Všimli si toto jedno. A toto heslo je vlastne citátom - a snáď sme to mali rovno na ten transparent napísať - jedného politika, ktorý bol v minulosti aj naším ministrom vnútra a ktorý toto povedal v NR SR ako poslanec pri obhajobe potreby zlepšenia odmeňovania policajtov. Tieto slová zazneli v parlamente. Takže ako to nepohoršilo vtedy poslancov a tento argument akceptovali, o čom rozhodli aj svojím hlasovaním - napokon zákon bol vtedy schválený - nepredpokladali sme, že dnes to získa takýto výklad, ale dobre. Sčasti je to nešťastná formulácia, sčasti je to účelové využitie tohto hesla. Myslím si, že poctivý a rovný policajt sa nedá kúpiť. Ale na druhej strane viem, že policajt musí živiť svoju rodinu aj seba. A na to mu zamestnávateľ musí vytvoriť zodpovedajúce podmienky. A tu niekde začína byť pes zakopaný - preto došlo k skresľovaniu, ktoré vzápätí nasledovalo. Jednak je to spochybnenie tej výšky nástupného platu - a ja trvám na tom, čo bolo povedané, mali sme pravdu, odborový zväz neklame. Kladiem si len otázku, prečo klamalo vedenie rezortu. Nemá informácie o tom ako sú platení ľudia v rezorte? Alebo chcelo skresliť túto skutočnosť v očiach občanov, aby spochybnilo oprávnenosť nášho zhromaždenia? Neviem na túto otázku odpovedať. * Myslíte teda, že ak vedenie rezortu zavádza občanov klamlivými informáciami, robí to z nevedomosti alebo zámerne klame? Ako zámerne? Zavádza asi preto, že sa hanbí za to aké sú platy v rezorte. Ale potom - kto za to zodpovedá, že sú takéto nízke platy v rezorte? * Zhromaždenie dokázalo otvoriť diskusiu na tému diskriminácie polície a policajtov, na druhej strane má aj svoje obete. Vy, pán Litva ste prvou. Policajti sa zase viac boja.... Vrátim sa k tomu, že prečo som šiel vôbec do odborov a prečo som robil odborársku funkciu popri zamestnaní a nie ako profesionál. Myslel som si totiž, že je to len na chvíľu. Len na chvíľu, kým sa policajti prestanú báť. Bohužiaľ s tým som mal negatívne skúsenosti ešte pred rokom 1989, aj v roku 1990 a veril som, že toto obdobie prejde v priebehu dvoch, piatich rokov a neskôr som veril, že v priebehu desiatich rokov. Že sa tí ľudia postavia na vlastné nohy, vyrovnajú chrbty a zdvihnú hlavy. Že sa prestanú báť. Že začnú svoje názory vyjadrovať rovno, povedia si čo ich bolí a trápi a na druhej strane sa nájdu ľudia, ktorí ich vypočujú a problémy sa budú riešiť. Myslel som si, že čas lámania chrbtíc je už za nami. Že skončil v roku 1989. Po posledných udalostiach si dovolím tvrdiť, že vôbec taký čas neskončil, že pokračuje, pokračoval skrytou formou a teraz to prešlo do tej otvorenej. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sa tým slovenská spoločnosť začala vážne zaoberať. Aby konečne na Slovensku pojmy ako demokracia prestali byť iba formálnymi pojmami, aby sa demokracia nevysvetľovala tak, že "demokracia je vtedy, keď vládnem ja". To, že je pred nami dlhá cesta nevadí. Nijaký problém sa nevyrieši za deň, ale nevyrieši sa nikdy, ak sa riešiť nezačne. Myslím, že problémy je treba riešiť a musíme k tomu prispieť všetci. To, čo stretlo mňa, je môj príspevok k tomu, aby ten problém bolo vidno. A teraz je na celej spoločnosti, čo ďalej. A bol by som nerád, keby bol ešte niekto po mne, koho niečo také stretne. Na druhej strane si myslím, že je potrebné využiť všetky príležitosti, aby sa s takými systémami skončilo. Aj s ľuďmi, ktorí takéto systémy považujú za súčasť svojho každodenného života. * Vravíte, že zhromaždenie otvorilo verejne tému diskriminácie polície a policajtov, umožnilo diskusiu o nej a teda je možné začať hľadať riešenia. Umožnilo, aby aj poslanci začali o nej inak rozmýšľať, myslíte, že začali?. Máte pocit, že sa tieto možnosti už premietajú v realite alebo prešumia. Verím, že poslanci o nej rozmýšľajú, nie ako o téme, ale o problémoch, o ktorých je tá téma. Verím, že to nezapadne prachom. * Pôjdu policajti znova do ulíc, ak bude treba? Alebo sa budú báť? Alebo nebude treba? To, či nebude treba, záleží od schopnosti sebareflexie niektorých ľudí. Ak nie, tak bohužiaľ bude treba. A či sa budú alebo nebudú policajti báť, viete, problémom bojazlivých ľudí je, že sa boja dovtedy, kým majú čo stratiť. A je otázka, kde je jeho hranica - či je to strata tváre, miesta. Mali by sme mať na pamäti, že ak chceme žiť na Slovensku a chceme ísť dopredu, tak sú problémy, ktoré riešiť a vyriešiť musíme. A občas tomu musíme aj niečo obetovať. Treba si uvedomiť ešte jednu vec - dnes sme súčasťou Európskej únie. Myslím, že už je to lepšia pozícia ako to bolo v minulosti a že stav Slovenska a metódy na Slovensku používané by nemali byť ľahostajné EÚ, ani politikom v EÚ a ani politikom v krajinách Rady Európy. Ak sa predsa šliape po Deklarácii Rady Európy o polícii, tak si myslím, že dnes tí, čo tak robia, urážajú všetkých tých, ktorí sa na jej ratifikácii podieľali. A ak sa niekto skrýva za to, že "veď mňa sa to nijako netýka", tak si myslím, že je to krátkozraké. A to ukáže budúcnosť. .......................................................... Překlopeno ze stránek Odborového svazu Policie Slovenské Republiky (www.ozpsr.sk) Za překlopení článku může NePo a zároveň se za to omlouvá slovenským kolegům.
NEPO :: Datum založení: 15. 09. 2008 :: celkem 7 komentářů

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu PIM-BURGER 01:22:41 20. 09. 2008
Pim Burger.jpg
Já vám rozhodně budu fandit, aby to vyšlo.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu NEPO 23:15:19 19. 09. 2008
default.png
ale jo, také souhlas. Já jsem si to původně vyložil špatně. A když už je tedy termín DEMO venku, tak pokud se opravdu uskuteční (může se zrušit, pokud navýšení dají do tarifních tříd), tak bych si VELMI, ale VELMI přál, abychom bratry slováky v počtu účastníků trumfli.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PIM-BURGER 21:38:33 15. 09. 2008
Pim Burger.jpg
Ale jo, to nebyla ani kritika na délku, ani na slovenštinu, ale jde o to, že to ten Slovák napsal fakt hrozně...:-))A asi chápu, co jsi tím článkem chtěl říct, tohle byla jen poznámka k jeho slohu...:-)) A na tom snad taky něco je, souhlas??:-))

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu NEPO 18:50:20 15. 09. 2008
default.png
Tak tedy promiň, že jsem to sem překlopil ve slovenském jazyce. Vím, je to dost dlouhé, původně jsem plánoval, že z toho článku udělám jen "výcuc", ale to by pak ztratilo na autentičnosti a určitě víš, že věty vytržené z kontextu mohou být chápány různě, proto je to překopírováno celé. Podstata článku z tehdejší doby spočívá ve velmi nápadné shodě se současným stavem policistů v naší zemi. Kdo bude chtít, ten si to přečte. Komu to nevyhovuje, koukne na jiný článek. Asi tak nějak......., souhlas?

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PIM-BURGER 18:28:55 15. 09. 2008
Pim Burger.jpg
Já jsem spíš rád, že redakce policisty.cz píše trošku zajímavěji a výstižněji, protože tohle se nedá číst...

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu KOSTA 18:06:24 15. 09. 2008
default.png
na intranetu je ing. Burdou z NOSP zmíněno, že je na spadnutí velká demosntrace zaštítěná všemi odborovými svazy sdruž. příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů. Termín je plánován na začátek října, podropbnosti budou zveřejněny po 16.9., kdy proběhne poslední jednání s Íčkem a jeho soukmenovci.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu NEPO 15:28:05 15. 09. 2008
default.png
Když jsem článek četl, nevěděl jsem jestli spím a je to jen sen, nebo je to pohled do reality. Stále si pokládám otázku, proč je v tom článku zmíněno tolik společného, co nás, příslušníky BS v ČR, v současnosti trápí? Já jen doufám, že pokud se sejdeme někde (pravděpodobně v Praze) na protestní akci, že v počtu účastníků slovenské kolegy TRUMFNEME!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)