Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Koordinační dohody – formalita nebo užitečný nástroj proti alibismu? (REDAKCE)

Koordinační dohody – formalita nebo užitečný nástroj proti alibismu?
Co je psáno, to je dáno'
Foto: policista.cz

Asi nikomu ze čtenářů tohoto serveru neušlo, že od ledna tohoto roku je v účinnosti nový zákon 273/2008 o Policii České republiky. Ten zavedl některé novinky. Část z nich ale vzbuzuje celou řadu otazníků. Na našem serveru proto v nepravidelné rubrice bude některé z diskutovaných institutů nového zákona komentovat přímo jeho autor, Benedikt Vangeli. V tomto, prvním, díle seriálu se podívejme na koordinační dohody. Ty  nově zmiňuje §16 zákona.

Autor: Benedikt Vangeli
Publikováno: 14. 10. 2009
zpět na článek

 
Nejste přihlášen.

Do komentářů je možné vkládat obrázky umístěné kdekoli na internetu a videa z youtube.com; stačí před odkaz, na němž je obrázek/video umístěno, vložit příkaz IMG:/YT: (tedy například takto – IMG:https://www.policista.cz/files/obrazek.jpg, respektive YT:https://www.youtube.com/watch?v=v54xqBRqWFA).

Vložené komentáře mohou být skryty, pokud budou zcela mimo téma, nebo odstraněny, pokud budou v zjevném rozporu s právním řádem ČR, s „Pravidly a podmínkami používání stránek a uživatelského profilu na serveru policista.cz“ či s dobrými mravy.


Poslat zprávu LUKAS-HEINZ2 20:42:37 21. 10. 2009
Lukas Heinz.jpg
re Vangeli Je zřejmé, že koordinační dohody se opírají především o ochotu daného subjektu spolupracovat s Policií ČR. jistě lze koordinačními dohodami stanovit pravidla, které by měly obě strany dodržovat. Problém je to slovo,(MĚLY). Přenos byť by části zodpovědnosti na jinou osobu nebo subjekt, bývá značně bolestivý pro toho kdo má zodpovědnost příjmout. V českých zemích se zodpovědnost nenosí a většinou stojí a padá s nejnižším článkem v dané organizaci. Jak slýchám od některých kolegů, mnozí funkcionáři dodnes nerespektují některá nařízení policejního prezidenta týkající se například dodržování etických zásad vůči svým podřízeným. Uvádím jako příklad. Bohužel etika všeobecně je u Policie ČR problém. To nemluvím jen o přístupu nadřízených vůči podřízeným, ale například policistů vůči oznamovateli nebo poškozenému. Obdivuji odvahu pana Vangeliho, že v takovýchto podmínkách věří ve smluvní vztah, jež stojí na pouhé korektnosti a spolehlivosti dvou subjektů. Patřím mezi lidi potrefené Don Kichotským syndromem stejně jako pan Vangeli, jinak bych na tento web nepsal a neztratil bych 10 let života pokusy změnit strnulý stav Policejního aparátu. V současne době jsem dosáhl toho, že dělám co mně baví, moji nadřízení mi vycházejí vstřict a svoji práci dělám tak, jak chci já a né někdo jiný. Stejně jako se zlepšily podmínky některých mých kolegů. Takže ten boj s větrnými mlýny možná k něčemu byl. Zjistil jsem také, že věškerá ochota nebo neochota příjmout zodpovědnost a závazek vychází od jednotlivých lidí s rozhodovací pravomocí. Tzn pokud ředitel rozhodne, že něco bude nějak fungovat a bude to dávat smysl, jeho pokyny budou respektovat jednotliví vedoucí a ti bude vyžadovat plnění těchto závazku i po lidech na nejnižších postech organizace, pak je šance nějakou myšlenku prosadit. Ze zkušenosti vím, že pokud myšlenka uvízne na některém stupni hierarchie dané organizace, konči jakýkoliv nápad v koši. Držím vám tedy panem Vangeli palce. Stojíte totiž před velkou výzvou, učit českou společnost brat na sabe zodpovědnost, bez možnosti tuto zodpovědnost vynutit.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CATANI 19:07:48 21. 10. 2009
default.png
... Za určitých podmínek můžou být tyto dohody dobrým předpokladem, aby si někteří starostové uvědomili spoluzodpovědnost za bezpečnost ve svém městě a neházeli vše na Policii ČR. Tímto jsou taky jasně vymezeny mantinely činnosti Policie ČR a činnosti obce či města. Ovšem při přečtení několika již uzavřených dohod obcí či měst s policií, které jsou skoro na chlup stejné(a poměrně hodně strohé) si myslím, že trochu policejnímu managmentu, ale i starostům chybí invence a nápady a dobrý úmysl ztrácí trochu smysl.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu VANGELI 10:39:49 20. 10. 2009
default.png
sankce For Eye: děkuji Diskuse se pěkně do šířky rozběhla, určitě lze souhlasit s celou řadou zde vyslovených názorů. Nicméně mám několik poznámek: Koordinační dohody jsou pouze dohody s obcemi. Nelze pod ně proto řadit např. níže zmíněnou dohodu s ČMFS, ta je prostě organizačním ujednáním mezi policií a občanským sdružením, kterým ČMFS je. (Obdobně jako např. dohoda mezi policií a Gen. Ředitelstvím cel, HZS ČR atd. atd. viz seznam na intranetových stránkách ALO PP) Koordinační dohody nemohou být veřejnoprávními smlouvami, neboť nejde o přenášení výkonu státní správy či samosprávy mezi obcí a policií. Jak organizační ujednání jako je dohoda s ČMFS, tak koordinační dohody, ale i veřejnoprávní smlouvy mohou z povahy věci těžko obsahovat nějaké sankce. Zde nejde o nějakou občanskoprávní či obchodní smlouvu, ve které si lze sjednat např. smluvní pokutu. Zde nejde přeci o to, že by obec, ČMFS nebo jiný subjekt něco poskytoval policii, nebo naopak policie něco poskytovala tomu subjektu. Každý ze subjektů (jak policie, tak obec) mají svou zákonem danou působnost a mají tedy ze zákona povinnost ji plnit. Koordinační dohoda tedy nestanoví CO bude subjekt dělat (to subjetku nařizuje zákon), ale JAK přesně to hodlá dělat. Proto jsou to také koordinační dohody, mají za úkol umožnit se efektivněji koordinovat při výkonu svých zákonných působností. Je nepředstavitelné, že by policie např. obci udělovala nějakou sankci, nebo obec žalovala u soudu za to, že nedodržuje své závazky z této dohody (např. nenainstaluje dohodnutý počet kamer). Pouze ten kdo se stále doufá, že nějakým ustanovením zákona lze přímo způsobit kvalitní či nekvalitní výkon policejní práce, může být zklamán institutem koordinačních dohod. Ten kdo je realista, nic tak úžasného neočekává a není pak ani zklamán. Žádné ustanovení zákona nemá tu sílu, aby zařídilo, aby někdo plnil své úkoly kvalitně. Proto ti, kdo nechtějí efektivně spolupracovat s obcemi a dalšími subjekty, tak nebudou spolupracovat ani po zavedení koordinačních dohod a ti, kteří spolupracovat chtějí, je využijí jako nástroj, který jim zlepší jejich práci. Je to o lidech. Chápu, že některé policisty může trápit absence sankcí za neplnění nejrůznějších dohod, ale v mnohých případech to jinak nejde. Nelze vše řešit sankcemi. A není to přeci nic nového pro policisty z OOP. Když se na něčem dohodne vedoucí OOP se starostou, který to pak nesplní, také není žádný bič na starostu, aby to splnil. A je to tak správně, policie není v nadřízeném postavení vůči obci, jsou to partneři, pokud jde o místní záležitosti veřejného pořádku. Pokud jde o dohodu s ČMFS, zde formální sankce nejsou, ze stejných důvodů jako u koordinačních dohod. Jak policie, tak ČMFS (včetně klubů) si musí plnit svoje ZÁKONEM, nikoliv smlouvou dané povinnosti, ta pouze rozvádí různé detaily spolupráce. Pro kluby jde o povinnosti stanovené v § 7a z. .č 115/2001, o podpoře sportu. A ze zákona už určité sankce jsou: jednak jsou v § 7d, 7e, 7f zmíněného zákona stanoveny správní delikty jak právnických tak fyzických osob, jednak zde je v § 7b oprávnění Ministerstva vnitra při závažném porušení povinností vlastníka sportovního zařízení rozhodnout, že se bude hrát bez diváků, a to až na 1 rok. Závěrem: o tom jak jednotlivé kluby plní či neplní své povinnosti samozřejmě vím a doufám, že se postupně podaří asertivním přístupem policie naučit všechny subjekty, kterých se to týká, že bezpečí na stadionech je věcí VŠECH těchto subjektů, nikoliv jen policie.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu PIXEL 23:48:06 19. 10. 2009
default.png
pro Catani Napsal jsi to velmi dobře a výstižně!

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CATANI 10:20:55 19. 10. 2009
default.png
For Hammer Naprostý souhlas. Já zastávám názor, že co se týče výkonu služby, výběru policistů, materiálního zabezpečení a ovlivňování výše platů policistů, včetně rozsahu kriminality a vše co s těmito věcmi souvisí, by měli mít v rozhodující míře na starosti velitelé obvodů a potom můžou mít smysl i nějaké koordinační dohody. Vzhledem k obrovské jejich samostatnosti(rozhodovací moci), ale i možnosti ovlivňování personálního složení oddělení, by mohli přenášet odpovědnost(vzhledem k úkolům, které by museli zajišťovat)na větší okruh lidí na OOP, kteří by museli jednat samostatně, ale taky by nesli spoluzodpovědnost(to by se zjevně dotklo i územářů atd.).A nevidím jediný důvod proč by neměl VO úkolovat a mít určité pravomoci ve vztahu ke kriminální službě, ono takto to funguje v mnoha evropských zemích. Já pracuji v poměrně velmi pokrokovém územním odboru, kde můžu říct, že převážná velká část velitelů obvodů, jsou mladí, velice schopní lidé. Horší je však jejich bezmoc a tlak ze zhora. Na velkém obvodě není nikdo schopen ovlivnit složení, prostě se dnes náboruje co má nohy a ruce, to co nemá obě ruce si rozeberou někde jinde a nejen na obvody, SKPV, dohled a podobně a VO může jenom načítat ztráty a pracovat doslova s odpadem, který mu zbyl(a třást se co kdo provede, těch selhání jsou stovky a uveřejněny jsou jenom nevyhnutelná minima). Každý pak bere nohy na ramena, né proto, že by měl někde lepší finannnčí podmínky, ale proto, že pokud je poldou a jde mu alepsoň trochu práce, je vytížen tak, že je to neúnosné. Na menších odděleních tzv.štubách takový úkaz neznali, ale dneska se stává již taky realitou, kdy fluktuace na těchto odděleních dohání ty velká OOP. Jsem poměrně velký pesimista a to co zde vzniklo polo reformou, desetkrát upravovaným novým služebním zákonem, desetkrát měněným kariérním řádem to jenom v současné době zapřičiňuje akorát již dokonaný vnitřní rozvrat policie( a jsem si naprosto jist, že člověk, který to tady vedl a byl aktivně propojen s kriminálním prostředím, toto vše udělal se záměrem na zakázku). Policejní práce je o zkušenostech, letité praxi, logických postupech a doslova obětech(poslání). Dnes vysokoškoláci rybáři, sociologové, zemědělci či manageri volného času s vysokoškolským vzděláním obsazují SKPV, kdy jejich praxe na OOP se počítá na hodiny(a to se ještě tam ani v těch hodinách se neosvědčují), kdy ani na chodbě OOP se ještě nesetkali s jakýmkoliv pachatelem ( a už poučují jak by se mělo vyšetřovat) a to by mělo být gro jejich práce. Co tady kdo chce měnit, naše úvahy jsou jenom fantasmagorie, policie je v takovém rozkladu, že prostě není v lidských možnostech na tom něco změnit. I když si to nikdo neuvědomuje(ano manageri s 50.000 platy a odměnami v řádech desetitisíc, namítnou, že na to myslí dnem či nocí)razantní zásah, ještě do platů policistů, bude jenom pobídka pro ty vytíženější, aby se přizpůsobili tempu těch nastupivších a netrhali si doslova žíly. A že zločinost nestoupá, každý zkušený policista vidí co se den ode dne děje, že bezpečnostní situace se horší, arogance pachatelů a neúcta k majetku či k životu je na bodě nula, ještě nedávno závažné trestné činy se dnes již bagatelizují(protože SKPV nezvláda svou práci), aby bylo něco loupež musí být znám pachatel, držet zakrvácený nůž v ruce a nejlépe veřejným rozhlasem křičet, naval ty prachy nebo tě rozřežu a je otázka jestli si nůž nabrousil, pokud je tupý je to už na hranici přestupku. No a pak si člověk přečte ty kouzelné statistiky jak kriminalita klesá a na druhé straně veřejné průzkumy, kde důvěra v policii klesá. Toto by koplo do hlavy i studenta plzeňských práv, který si aspoň diplom osobně v kanceláři děkana převzal. A můžeme psát a psát, jak ty skvělé nové recepce se pomalu rozpadají, plazmové monitory naprázdno běží atd. a tady chcete diskutovat o koordinačních dohodách. Ano mají takové dohody smysl, ale né v České republice.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu HAMMER 21:24:08 18. 10. 2009
default.png
for catani Jediné, co k tomu, co jsi napsal, lze dodat je, že až dosud vedení nutilo řadové dělat vše podle plánu a do všeho je nutit. Ze tří čtvrtin se jedná o nesmyslnou práci a tak mnozí rezignovali a tupě vykonávají co se po nich chce. Změna myšlení lidí a změna stylu práce zcela jistě nepřijde se současným vedením, kterému mužstvo nevěří ani nos mezi očima a které, i kdyby došlo se sebelepšími nápady, mužstvo nebude brát už jen proto, že je to od lidí, co se dávno zprofanovali na čárečkách. Musí dojít jiní vedoucí, postupně, kteří nebudou zatíženi čárečkovým systémem a budou odshora dolů chápat, že změna se nedá vydupat a vyrozkazovat, ale musí se vžít a to bude cca dva až tři roky trvat. Policie nemůže být řízena direktivně. Problémy zodpovědnosti vedení za podřízené - ani z vedení není nikdo neschopný odsunut na chodník. Mimo to mluvíme opravdu teoreticky, velitelská struktura u PČR má nikdy a nikde nefungující velké množství stupňů řízení a to plodí veškeré zlo počínající nemožností komunikace shora dolů a naopak. Prostě je tam příliš mnoho nadřízených. Měl by tam být velitel okrsku, krajský a PP, konec. Místo toho je to samý náměstek pro věci zbytečné, nepotřebné a nástěnky. Jen se podívej na kraje a okresy, co darmožroutů tam je.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu LUKAS-HEINZ2 20:16:54 18. 10. 2009
Lukas Heinz.jpg
re all Pro Kaspera: Tvůj příspěvek patří do kolonky diskuse. Založ si diskusi na téma falešné tituly. Toto je článek o koordinačních dohodách a na základě vašich příspěvků může dojit ke změnám. Bohužel protože někteří diskutéři jsou neustále off topic. Redakce bynerada příkročila k opatření, kdy budou diskuse mimo téma, bez jakékoliv souvislosti přesunuty na oslovskou lavici.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CATANI 14:29:55 18. 10. 2009
default.png
chybička dopravní prostředky - dopravní přestupky

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CATANI 14:23:53 18. 10. 2009
default.png
For Kasper Problém bude v tom, že tito lidé s těmito tituly a nejedná se jenom o Plzeň v současné době sedí ve vedení managmentu a přemyšlejí a zjevné s velkými problémy(rozum dosažený na papíru jim to nebere) jak ušetřit na řadových policistech 4 procenta, kdy místo toho aby ušetřili na nadtarifních složkách a odměnách(které by se jich dotkly) navrhují jednoduché řešení snížení tabulek o 5-7 procent, kdy je zřejmé, že do původního stavu je nikdo nevrátí a tomuto řešení není nakloněna ani samotná vláda. Ve školství jdou opačnou cestou, zřejmě mají tam vzdělané lidi se skutečnými tituly.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
Poslat zprávu CATANI 14:18:30 18. 10. 2009
default.png
Far Hammer U nás uzemáři mají poměrně velkou volnost, ale vše je o zájmu, o zájmu něco ve svém úseku zlepšit. Jenže zcela upřímně ani na územáře už nejsou lidi, není kde brát. Ale když o té volnosti mluvíš, zajímalo by mne jak si představuješ odpovědnost územáře za svůj svěřený úsek. Pokud mu roste ve svěřeném území kriminalita všeho druhu, stížnosti občanů na veřejný pořádek a tento územář není schopen navrhnout jakékoliv řešení k prevenci či bez jakéhokoliv poznatku k možnému pachateli, tak chyba je kde? Na odpovědném vedoucím, nikoliv na územáři. Vůbec se nedivím, že vedoucí chcou kontrolovat,když jenom oni mají odpovědnost, za to co územáři odvádí a nějakými prostředky je nutit vůbec k nějaké práci ve svém svěřeném úseku. Já jsem ještě nezažil u policie (a reforma k tomu údajně směřovala), kromě reformy degradaci. Ale přitom je to normální nástroj, pokud se někdo neosvědčí jako územář, ať jde dělat nstržm. a vybírat pokuty za dopravní prostředky, pak nebude třeba kontrolní body či nařízované DBA.

Souhlasím (+ 0)    Nesouhlasím (- 0)
 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio